Thursday, 20 June 2013

EDU 3105

Technology in Teaching and Learning

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan,penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; 
management of educational media and resources.


Nota-Nota berkaitan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kepada pelajar saya, sila layari  http://10.12.0.52/edu3105      (Capaian intranet sahaja di IPG Kampus Ipoh)